Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา00:16 น. | ออนไลน์ 32 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


หอพักนิสิตจุฬาฯในปัจจุบัน

กฎระเบียบข้อบังคับ

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 


การติดต่อกับนิสิตหอพัก
การติดต่อกับนิสิตหอพัก

 

ที่อยู่      

แสตมป์

            

 

             ชื่อ.................นามสกุล..................
             หอพักนิสิตจุฬาฯ ตึก........ห้อง.......
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
             ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
             ปทุมวัน กรุงเทพฯ
             10330

 

โทรศัพท์
              ตึกพุดตาน                     0-2218-3660-65
              ตึกจำปา                    0-2218-3667-70
              ตึกชวนชม                     0-2218-3672-74
              ตึกจำปี                         0-2218-3650-54
              ตึกพุดซ้อน                    0-2218-3690-9

       ให้แจ้งชื่อจริงและหมายเลขห้องพักแก่เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกเข้าได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.30 น. โดยเจ้าหน้าที่จะโอนสายให้นิสิตรับในแต่ละชั้น นอกจากนี้ ยังมีโทรศัพท์สาธารณะใต้ตึก เพื่อให้นิสิตใช้ติดต่อกับผู้ปกครองหรือบุคคลอื่น นิสิตไม่ควรใช้โทรศัพท์นานเกิน 5 นาที เพื่อให้นิสิตคนอื่นๆได้ใช้ด้วย

 

ธนาณัติ
         สั่งจ่ายได้ที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสไปรษณีย์ 10332

 

สำนักงานหอพักนิสิต
         นิสิตสามารถติดต่อในเรื่องต่างๆ เช่น การขออนุญาตต่างๆ การยืมกุญแจสำรอง การชำระค่าพักแขก ยื่นคำร้องทั่วไป ณ สำนักงานหอพักนิสิต

เวลาทำการของสำนักงานหอพักนิสิต
         วันราชการ ระหว่าง 08.00 น. - 20.00 น. (ไม่พักเที่ยง)
         วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยง)

เวบไซด์ http://www.rcu.sa.chula.ac.th/ และ http://www.rcuchula.com/หอพักนิสิตจุฬาฯในอดีต

สิ่งอำนวยความสะดวก