Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา14:39 น. | ออนไลน์ 44 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ประเิมินผลฯ ร้านค้า

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

ประเมินผลร้านค้าและบริการในหอพักฯจุฬาฯ
ผลการประเมินคุณภาพของร้านอาหาร หอพักนิสิต จุฬาฯ      1. รสชาติของอาหาร *
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... รสชาติของอาหาร *
 


      2. ความสะอาดของอาหาร *
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ความสะอาดของอาหาร *
 


      3. ความสะอาดของร้าน *
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ความสะอาดของร้าน *
 


      4. มารยาทของผู้ให้บริการ *
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... มารยาทของผู้ให้บริการ *
 


      5. ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ... ความเหมาะสมของราคาและปริมาณ
 


      6.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      7.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      8.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      9.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      10.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      11.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      12.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...
 


      13.
   กราฟแสดงผลร้านอาหารหอพักจุฬาฯ...