Server Time (On Page Load): วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา23:49 น. | ออนไลน์ 10 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


เจ้าหน้าที่หอพักจุฬาฯ

บุคลากรหอพักนิสิตจุฬาฯ

สถิติ
 
Staff List
รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียงตาม :

เจ้าหน้าที่ หน้านี้ 25 คน จากทั้งหมด 25 คน หน้า : 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน โทร.
1 นายประสาท จูมพล หัวหน้าหอพักนิสิต กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
2 นางสาวนิพัทธ์พร วงษ์หิรัญ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(การเงิน การบัญชี)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
3 นายสมชาย สุภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(พัสดุ)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
4 นายสุขวรรณชาต รัตนาแพง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(บริหารงานทั่วไป)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
5 นางเยาวพร หนูแป้นน้อย พนักงานบริการทั่วไป
(การเงิน การบัญชี)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
6 นายทรงพล ภู่ทอง พนักงานบริการทั่วไป
(สารบรรณและบุคคล)
กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
7 นางสาวอุบล สาธิตะกร ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต กลุ่มภารกิจบริหารจัดการหอพักนิสิต 08_ _ _ _ _
8 นางนรากรณ์ ศรีขร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ธุรการ)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
9 นางสาวกรกช นาคบุญช่วย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจการนิสิต)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
10 นายวัฒนพล จันทรา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักชาย)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
11 นางสาวนิดดา ขรุรัมย์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักหญิง)
กลุ่มภารกิจทะเบียนและบริการนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
12 นางสาวนฤขวัญ โพธิ์แพง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจกรรมนิสิตหอพัก)
กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และ การใช้ชีวิตนิสิตหอพัก 08_ _ _ _ _
13 นายมณเทียร คำภารักษ์ หัวหน้าช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
14 นายอดุลย์ ฉาวกระโทก เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
15 นายสุทีพ ไพรศรี เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
16 นายอุดม สวงโท เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
17 นายสมเกียรติ บุญนา เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
18 นายสุรพงค์ โม่งปราณีต เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
19 นายฐานัตถ์ สนเปี่ยม เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
20 นายส.ท. ณัฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
21 นายเกียรติศักดิ์ ภูรินทนาวุธ เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มบำรุงรักษาอาคารและสถานที่ 08_ _ _ _ _
22 นายสมศักดิ์ เรืองงาม พนักงานบริการทั่วไป
(ช่างงานหอพัก)
กลุ่มรักษาความปลอดภัย 08_ _ _ _ _
23 นายมนัส สมคะเน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
(ระบบคอมพิวเตอร์)
กลุ่มระบบสารสนเทศหอพัก 08_ _ _ _ _
24 นางสาวรุจิรา เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(นักการภารโรง)
กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 08_ _ _ _ _
25 นางสาวละมัย เครืองาม เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(นักการภารโรง)
กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 08_ _ _ _ _
เจ้าหน้าที่ หน้านี้ 25 คน จากทั้งหมด 25 คน หน้า : 1