Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา06:14 น. | ออนไลน์ 21 คน |


Staff List
รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรียงตาม :

เจ้าหน้าที่ หน้านี้ 19 คน จากทั้งหมด 19 คน หน้า : 1
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน โทร.
1 นายมนัส สมคะเน หัวหน้ากลุ่มภารกิจหอพัก หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
2 นางนรากรณ์ ศรีขร เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(ธุรการ)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
3 นางสาวภัณฑิลา ธนบูรณ์นิพัทธ์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(การเงิน การบัญชี)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
4 นางสาวศิรประภา มุภาษา เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(พัสดุ)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
5 นางจิราภา ดวงดี เจ้าหน้าที่สำนักงาน
(บริหารงานทั่วไป)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
6 นางสาวรุจิรา เจริญสุข เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(นักการภารโรง)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
7 นางสาวละมัย เครืองาม เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
(นักการภารโรง)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
8 นายวัฒนพล จันทรา เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักชาย)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
9 นางสาวนิดดา ขรุรัมย์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(ทะเบียนนิสิตหอพักหญิง)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
10 นางสาวธารธารา พรมเดช เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจกรรมนิสิตหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
11 นายบรรณวัชร นาคสู่สุข เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
(กิจกรรมนิสิตหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
12 นายสมศักดิ์ เรืองงาม พนักงานบริการทั่วไป
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
13 นายมณเทียร คำภารักษ์ หัวหน้าช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
14 นายสมเกียรติ บุญนา เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
หอพักนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
15 นายสุรพงค์ โม่งปราณีต เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
16 นายฐานัตถ์ สนเปี่ยม เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
17 นายสุนทร ปาระฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
18 นายจิรายุ สุขสบาย เจ้าหน้าที่ช่างหอพักนิสิต
(ช่างงานหอพัก)
สำนักระบบกายภาพ 08_ _ _ _ _
19 นางสาวกรกช นาคบุญช่วย ผู้อำนวยการฝ่ายทุนและสวัสดิการ สำนักบริหารกิจกิจการนิสิต 08_ _ _ _ _
เจ้าหน้าที่ หน้านี้ 19 คน จากทั้งหมด 19 คน หน้า : 1