Server Time (On Page Load): วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา17:07 น. | ออนไลน์ 163 คน |
รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศ


เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าพักในหอพัก ดังนี้

  • นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 รหัส 67 ภาคไทย(ปกติ)เท่านั้น


  • กรณีที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ การสมัครถือว่าเป็นโมฆะ

โดยกรอกแบบฟอร์มทางอินเทอร์เน็ต

    ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น.
    ถึงวันที่ 09 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 น.>> ตรวจสอบและติดตามผลการพิจารณาได้ที่นี่ <<

หรือ Scan QRcode ด้านล่าง
ผู้สมัครล็อกอินเข้าระบบ(กรณียื่นใบสมัครผ่านเว็บแล้ว)
User Name:: (เลขประจำตัวนิสิต) หรือ (เลขประจำตัวประชาชน)
Password::
 


การสมัครผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

คลิก Link เพื่อสมัครเข้าหอพัก

** หลังจากส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ครบ 2 ส่วนแล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และพิมพ์ใบสมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น**


2. ให้นิสิตพิมพ์ใบสมัครทั้ง 3 หน้า พร้อมแนบหลักฐาน ส่งจดหมายแบบ EMS เท่านั้น มาที่หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครมีดังนี้

     1) ไฟล์รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต นามสกุล.jpg ขนาดไม่เกิน 500 KB จำนวน 1 รูป

    2) สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

    3) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

    4) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ปีการศึกษา 2566 พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

    5) สำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นชื่อ-นามสกุล คณะ และหลักสูตรของนิสิต พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ