Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา12:02 น. | ออนไลน์ 7 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


รับสมัครนิสิตเข้าหอพักฯ

สมัครขอเข้าพักในหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศ


เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าพักในหอพัก ดังนี้

  • นิสิตชาย-หญิง ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี (ห้องพักแบบรายเดือน)


  • กรณีที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ การสมัครถือว่าเป็นโมฆะ

โดยกรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ต

    ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 น.
    ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 12:00 น.นำใบสมัครที่ปรินต์แล้ว มายื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ

    ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560   ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560

        วันจันทร์ถึงศุกร์ :
                เวลา 08.00 น. - 16.00 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง)

        วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ :
                เวลา 09.00 น. - 17.00 น. (ปิดพักเที่ยง)
ผู้สมัครล็อกอินเข้าระบบ(กรณียื่นใบสมัครผ่านเว็บแล้ว)
User Name:: (เลขประจำตัวนิสิต) หรือ (เลขประจำตัวประชาชน)
Password::
 


การสมัครผ่่านเว็บไซต์  

1. กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์ ให้ครบทั้ง 2 ส่วน

คลิก Link เพื่อสมัครเข้าหอพัก

** หลังจากส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ครบ 2 ส่วนแล้ว ท่่านสามารถ ล็อกอินเข้าระบบในภายหลัง และพิมพ์ใบสมัคร หรือแก้ไขข้อมูลของท่านได้ ทั้งนี้ ต้องแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของใบสมัคร เท่านั้น**


2. พิมพ์ใบสมัครทั้ง 3 หน้า แ้ล้วนำมาืยื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ ภายในวันเวลาที่กำหนด พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

    1) รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
        - นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียนหรือชุดนิสิต
        - นิสิตระดับปริญญาตรี แต่งกายด้วยชุดนิสิต
        - นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แต่งกายด้วยชุดสุภาพสากลนิยม

    2) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

    4) หลักฐานผลการเรียน
        4.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
              - สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
        4.2 กรณีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
              - นิสิตใหม่บัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
              - นิสิตใหม่บัณฑิตศึกษาชั้นปีอื่นๆ หลักฐานผลการเรียน ล่าสุด (CR 60)
ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแล้ว

หากยังไม่ปรินต์ใบสมัคร กรุณาล็อกอินเข้าระบบ เพื่อปรินต์ใบสมัคร

นำใบสมัครที่ปรินต์แล้ว มายื่นที่สำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ

ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17:00 น.