Server Time (On Page Load): วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา00:29 น. | ออนไลน์ 41 คน |

เฉพาะนิสิตหอพัก-เจ้าหน้าที่หอพัก ล็อกอินเข้าระบบ เฉพาะนิสิตผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก     


ประเิมินผลฯ ร้านค้า

นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

RCU Poll

ประกาศ

ขอให้่นิสิตหอพักจุฬาฯ

กรอกแบบประเมินผลคุณภาพร้านค้าและบริการหอพักฯ

ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ทางอินเตอร์เน็ต


ในวันที่ 03 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น.

ถึงวันที่ 09 เมษายน 2566 เวลา 23:59 น.


โดยจะแสดงผลการประเมินฯ หลังวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08:00 น.การกรอกแบบประเมินผลคุณภาพของร้านค้าและบริการหอพักนิสิต จุฬาฯ


คำแนะนำ ถ้าท่านไม่เคยใช้บริการร้านค้าและบริการหอพักใด ท่านไม่ต้องประเมินผลร้านค้านั้น

กรุณาแสดงความคิดเห็นตามจริง เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงร้านค้าและบริการในหอพักนิสิต จุฬาฯ และเป็นข้อมูลในการพิจารณาร้านค้าในปีต่อไป


เกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 เกณฑ์ ดังนี้

5 หมายถึง ดีมากหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4 หมายถึง ดีหรือ เห็นด้วย 
3 หมายถึง พอใช้หรือปานกลาง 
2 หมายถึง ยังไม่ดีเท่าที่ควรหรือไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

* เป็นรายการที่ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน
ส่วนรายการอื่นต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60


คำชี้แจงการกรอก กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด