new rcu 001 66

ประกาศ กิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมหนีไฟ หอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
....................................................................................................................................
1.อบรมภาคภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2566
- ทำแบบทดสอบก่อนดู VDO
- ดู VDO ทั้ง 8 EP
- ทำแบบทดสอบหลังดู VDO (ต้องทำให้ผ่านอย่างน้อย 80%)
- ลงทะเบียนคะแนนกิจกรรม CUDSON
*** นิสิตหอพักทุกคนต้องเข้ารับการอบรมและทำข้อสอบผ่าน ถึงจะนับคะแนนหอพัก ระบบจะเปิดให้เข้า 8.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และปิดระบบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 น.
....................................................................................................................................
2. ภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566
ตั้งแต่เวลา 19.00 - 20.00 น.
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 : ตึกชวนชม และ ตึกพุดซ้อน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 : ตึกจำปี จำปา และ ตึกพุดตาน
****นิสิตทุกคนต้องอยู่ในหอพักและทำการอพยพหนีไฟตามวันเวลาถึงจะนับเป็นคะแนนกิจกรรมให้ โดยจะมีการสาธิตและทดลองการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงหลังจากทำการอพยพเสร็จ****