Server Time (On Page Load): วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา06:41 น. | ออนไลน์ 14 คน |
คำถามที่ถามบ่อย


นิสิต-เจ้าหน้าที่หอพัก
นิสิตหอ   เจ้าหน้าที่

สถิติ
 

Help
ขั้นตอนการตรวจสอบค่าหอพัก (หอพักแบบรายเดือน) สำหรับนิสิตตึกชวนชม พุดตาน และจำปี

 

1. เข้าเว็บไซต์หอพักนิสิตที่ www.rcuchula.com เลือก “ระบบงานหอพักนิสิต”
2. กรอก username และ password ในช่องดังรูป3. เลือก “ใบแจ้งชำระค่าหอพัก”4. หากไม่มียอดค่าหอพักจะปรากฎดังรูป


5. หากมียอดค่าหอพักจะขึ้นดังรูป

 

6. ให้นิสิตนำเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีกับทางหอพักไว้ ให้มีจำนวนพอสำหรับชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หักครั้งที่ 1 จะหักเงินจากบัญชีที่นิสิตยินยอม 5 วันทำการแรกนับจากวันที่ 1 ของต้นเดือน หากตรงกับหยุดจะนับวันถัดไป >>>(หักครั้งแรกยังไม่มีค่าปรับ)<<<

- หักครั้งที่ 2 จะหักเงินจากบัญชีที่นิสิตยินยอมโดยจะบวกไปอีก 5 วันทำการนับจาก หักครั้งที่ 1 โดยจะตรงกับวันที่ 10 ของเดือนพร้อมกับ>>>เสียค่าปรับ 350 บาท<<<

- หักครั้งที่ 3 จะหักเงินจากบัญชีที่นิสิตยินยอมโดยจะบวกไปอีก 5 วันทำการนับจากหักครั้งที่ 2 โดยจะตรงกับวันที่ 15 ของเดือนพร้อมกับ>>>เสียค่าปรับ 500 บาท<<<